اصغر قورچی بیگی
  • مدیر دبیرستان

نوراله لاچینی

  • معاون آموزشی-مسئول پایه هشتم

 

 

سیاوش زاهدی

  • مشاور

حسن قورچی بیگی

  • مسئول پایه نهم

 

ساسان منتظری

  • معاون اجرایی-مسئول IT - مسئول پایه هفتم

جواد اذعانی

  • همیار