نشست مشترک اولیای پایه های هفتم و هشتم با دبیران

نشست مشترک اولیای پایه های هفتم و هشتم بادبیران دبیرستان سروش دوره اول متوسطه تنکابن برگزار شد . دراین نشست دبیران به شیوه ی تدریس و ویژگی های دوران نوجوانی تاکید نمودند و ضرورت ارتباط سازنده و موثر ونقش هریک از عوامل تربیتی برای کسب موفقیت دانش آموزان تاکید شد.

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه